Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy som en del av Bergman & Beving-koncernen uttrycker en vilja att vi skall ta vår del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna.

CERTIFIERING

Luna är certifierad gällande Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Detta innebär att vi har dokumenterade rutiner för hur vi ska arbeta för att uppnå nöjd kund, minskad miljöpåverkan och säker arbetsmiljö. Certifieringsföretaget DNV GL granskar vårt arbete inom detta område.

CERTIFIKAT

KONTAKT MILJÖFRÅGOR

Har ni frågor om Lunas kvalitets- och miljöarbete kan ni kontakta Anita Åsedal, Luna AB, tel +46 104 54 74 22.

I EU finns miljöbestämmelser om producentansvar för förpackningar samt elektriska produkter och batterier m.m. Vi tar del av producentansvaret för emballage samt elektriska produktet och batterier genom medlemskap i FTI respektive Elkretsen.

REACH är EU:s omfattande förordning om kemiska produkter men gäller även för farliga ämnen i icke-kemiska produkter. Luna följer utvecklingen av ämnen på den s.k. Kandidatlistan, dvs ämnen som kan komma att bli tilståndspliktiga, begränsade eller förbjudna. En annan EU-bestämmelse är RoHS som förbjuder vissa metaller och kemiska föreningar i elektriska produkter. Luna har säkerställt efterlevnaden av RoHS.

Vid försäljning av kemiska produkter som innehåller farlighetsklassade ämnen måste det finnas Säkerhetsdatablad. Våra säkerhetsdatablad (SDB) för kemiska produkter finns tillgängliga för våra återförsäljare på Toolstore.

TILL TOOLSTORE

I vår roll som mellanled i kedjan mellan producent och kund ställer vi krav på leverantörer och tillverkare i enlighet med vår miljöpolicy och certifiering. Är du leverantör och har frågor om hur vi arbetar. Kontakta oss för mer information.

KONTAKTA OSS